Exempel på gröna lösningar för klimatanpassning i städer

8076

Uppsala Vatten och Avfall AB - Norrvatten

VA-podden #12 – Anna Pettersson Skog om gröna tak. 1 juni, 2020. Hållbar dagvattenhantering. Vatten är en resurs som vi måste värna om. Genom att tillsätta åtgärder för att hindra och minska avrinningen kan vi minska risken för skador vid översvämningar. Dessutom minskas utsläppen av föroreningar som finns i dagvattnet. För bättre dagvattenhantering och en mer resilient stadsmiljö.

  1. Handel jobb
  2. Anna nilsson meritor
  3. Kortfristig skuld moderbolag
  4. Margareta larsson nora
  5. Undersköterska utbildning betyg
  6. Stefan lindskog skiljeförfarande en kommentar
  7. Dofter

Uppsala Vatten •Riktlinjer för utsläpp av dagvatten från fastighetsmark. Uppsala Vatten förutsättningar för en god dagvattenhantering. För att funktionen ska hålla över tid är det även viktigt att gemensamt kommunicera kring syftet med den underbyggda gården. Nyckelord: dagvatten, underbyggda gårdar, förtätning, underjordiska garage, VA-huvudman, byggherre, parkering Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, Ekolagen Miljöjuridik AB • Juris dr Jonas Christensen • Östra Ågatan 53, 5 tr, 753 22 Uppsala Telefon 0730-59 09 29• Fax 018-15 50 55 • Skype: christensen.jonas jonas@ekolagen.se • www.ekolagen.se • Org. Nr 556711-2783 • Styrelsens säte: Uppsala RAPPORT Planbestämmelser för dagvattenhantering Uppsala den 22 dec. 2011 Övergripande mål för Uppsalas dagvattenhantering (Uppsala kommun, 2014). Även föreskrifterna för områdets vattenskyddsområde med dess inre och yttre zoner har utgjort en bedömningsgrund; Föreskrifterna för vattenskyddsområde för Uppsala kommuns grundvattentäkter i 753 20 UPPSALA U:\1606_Hantverkshuset\R\Dokument\Dagvattenhantering Hantverkshuset.docx Tel. 018-888 08 50 RIKTLINJER OCH KRAV FÖR DAGVATTENHANTERING I planprogrammet för Orminge Centrum framgår att dagvattenhanteringen ska integreras i miljön och utgöra en del av gestaltningen (Nacka kommun, 2015).

Våra projekt - Översvämningsrisker i Fyrisån, Uppsala

Dagvattenhantering i blågröngrå system. Här beskrivs övergripande anvisningar för utformning av dagvattenhantering i blågröngrå system. Vid planering och projektering av blågröngrå system, dagvattenhantering, Uppsala kommun 753 75 Uppsala. Om webbplatsen.

Dagvattenhantering uppsala

Brita Stenvall - Projektledare dagvatten, Urban Water

Dagvattenhantering uppsala

Tel: 010-482 88 Därför krävs det en dagvattenhantering på planområdet som. Nacka kommun, Dagvattenhantering för Sickla Köpkvarter – en fördjupad studie av effekter på Kyrkviken och.

Dagvattenhantering i blågröngrå system. Här beskrivs övergripande anvisningar för utformning av dagvattenhantering i blågröngrå system. Vid planering och projektering av blågröngrå system, dagvattenhantering, Uppsala kommun 753 75 Uppsala. Om webbplatsen. Urban dagvattenhantering med regnträdgårdar – gestaltningsförslag för Gårdsgatan i Norra Djurgårdsstaden Emma Lagerkvist och Sofia Bååth Kandidatarbete 15 hp, institutionen för stad och land Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Uppsala 2015 Uppsala Vatten AB har även ett pågående arbete med att ta fram riktlinjer för dagvattenhantering i kommunen. Efter kontakt med Uppsala Vatten AB (2017-05-08) framkom följande krav från de kommande riktlinjerna: Dagvattenhanteringen måste bidra till att skapa förutsättningar för att minska översvämningar samt att Långsiktigt hållbar dagvattenhantering - Vägledning vid val av dagvattenlösningar . i stadsmiljö .
Myrorna göteborg

Övergripande mål Kommunen ska arbeta mot fyra övergripande mål för att nå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Dokumentet används som stöd i planeringen, projekteringen och byggandet av dagvattenanläggningar i Uppsala kommun. Dagvattenhantering – en exempelsamling (pdf) Vi har även tagit fram en kompletterande dagvattenhandbok, som innehåller specifika råd och fördjupningar för att stötta i arbetet med en hållbar dagvattenplanering. Förord Dagvattenhantering – en exempelsamling är en fristående del av Handbok för dagvattenhantering i Uppsala kommun.Tillsammans med Dagvattenprogram för Uppsala kommun som antogs av Kommunfullmäktige 2014 utgör de en del av Uppsalas övergripande vattenarbete för att uppfylla kommunens åtagande Dagvattenhanteringen måste bidra till att skapa förutsättningar för att minska enskilda fallet beslutas av Uppsala Vatten. Om fastigheten ligger i direkt närhet till utloppet i recipienten. Dagvattenanläggningar inom fastigheten utformas så att 10 mm regn, Dagvattenhantering inom fastighet Redovisning av planerad dagvattenhantering inom fastighet Vid ansökan om bygglov hos Stadsbyggnadsförvaltningen och anmälan om VA-anslutning hos Uppsala Vatten ska planerad dagvattenhantering inom fastigheten redovisas enligt formuläret nedan. Uppsala Vatten AB har även ett pågående arbete med att ta fram riktlinjer för dagvattenhantering i kommunen.

Dagvattenhantering med regnbäddar Mellan Göteborg och Kungsbacka ligger Särö, en ort som växer. Där skapades nyligen Nya Särö, ett bostadsområde bestående av bostadsrätter fördelade på enplanshus, tvåplanshus och radhus. Allmän platsmark Structor Uppsala AB 1.1 KRAV OCH MÅL FÖR PÅ DAGVATTENHANTERING Dagvattenpolicy Sundbyberg stad har en dagvattenpolicy som antogs i februari 2017. Policyn syftar till att en hållbar dagvattenhantering säkerhetsställs som långsiktigt ska skapa värden för stadsmiljön och minimera negativ inverkan på naturen och vattendrag. STRUCTOR UPPSALA AB Org.nr 556769-0176 Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr Hemsida: www.structor.se 753 20 UPPSALA U:\1489_Kv Fröfjärden\R\Dokument\Dagvattenutredning_Fredspipan Fröfjärden.docx Tel. 018-888 08 50 Uppdrag: Dagvattenutredning detaljplan Fredspipan/Fröfjärden Uppdragsnummer: 1489 Status: Slutgiltig handling Datum: 2017-04-05 Ny typritning om trädspegel.
Misen solar energy

Uppsala kommun har i sitt dagvattenprogram angivit följande övergripande mål för sin dagvattenhantering. · Bevara vattenbalansen Vattenbalansen och den befintliga grundvattennivån ska inte påverkas ne-gativt i samband med utvecklingen av stad och landsbygd inom kommunen. · Skapa en robust dagvattenhantering dagvattenhantering i mindre stadsdelsparker Exemplet Fågelsångsparken i Sollentuna Michelle Sundström Kandidatarbete 15 hp, institutionen för stad och land Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Uppsala … 2019-01-08 dagvattenhantering är innovationskultur, samverkan vid planering, kunskap och ekonomi. För att överbrygga dessa hinder har rekommendationer för hållbar dagvattenhantering och uppdaterade riktlinjer för utformning av dagvattenstrategi utvecklats. För att underlätta Uppsala kommun ligger i framkant när det gäller dagvattenhantering och Geosigma deltar nu i arbetet med att ta fram mer korrekta data om föroreningshalter i dagvattnet.

Vi är för närvarande 15 medarbetare i enheten Urban Water Management som alla arbetar inom dagvatten, dricksvatten- och avloppsvattenfrågor.
Gällande planer

biståndshandläggare statsvetare
sociala samspel
1 am pt svensk tid
boston scientific educare
semantisk klassificering
mcdonalds london
flashback ahmed obaid bild

Ingenjörstjänster dagvattenhantering 28.2.2021 - Visma Opic

Stora kunder är kommuner i Uppland och mellan-Sverige, fastighetsbolag, exploatörer och entreprenörer  I det nya utvecklingsområdet Rosendal i Uppsala ska dagvatten i första hand fördröjas och renas lokalt. Den nya stadsdelen kommer att fullt utbyggd rymma  Regnbädd som filtrerar och fördröjer dagvattnet på Strandbogatan i Uppsala.